Sāc mācības jau tagad!

Informatīvi par apmācību un elektrodrošības grupu piešķiršanas prasībām: [read more]

 • A elektrodrošības grupa – saņemta apmācība par elektrodrošību, ieskaitot šo noteikumu prasības. Pirms darbu uzsākšanas konkrētā elektroietaisē saņem apmācību par darba aizsardzības un elektrodrošības jautājumiem darba vietā, kā arī apgūst nepieciešamos ekspluatācijas jautājumus par konkrētu elektroietaisi saskaņā ar ekspluatācijas instrukcijām;
 • Bz elektrodrošības grupa – apgūts zemsprieguma elektrodrošības apmācības kurss un ir vismaz vienu mēnesi ilgs darba stāžs ar A elektrodrošības grupu vai iegūts vismaz otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis elektrozinībās;
 • B elektrodrošības grupa – apgūts augstsprieguma elektrodrošības apmācības kurss un ir vismaz trīs mēnešus ilgs darba stāžs ar A elektrodrošības grupu vai iegūts vismaz otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis elektrozinībās;
 • Cz elektrodrošības grupa – iegūts vismaz otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis elektrozinībās, pārzinātas drošības prasības zemsprieguma elektroietaisēs un ir vismaz vienu mēnesi ilgs darba stāžs ar Bz vai B elektrodrošības grupu;
 • C elektrodrošības grupa – iegūts vismaz otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis elektrozinībās, pārzinātas drošības prasības augstsprieguma un zemsprieguma elektroietaisēs un ir vismaz trīs mēnešus ilgs darba stāžs ar B elektrodrošības grupu.

Kursa ietvaros tiek apskatītas tēmas:

 • Pamatelektroiekārtas, elektroietaises;
 • Elektriskās strāvas iedarbība uz cilvēka organismu;
 • Elektrotraumas veidi. Raksturīgākās elektrotraumas, rīcība pēc negadījuma un pirmās palīdzības sniegšana;
 • Telpu klasifikācija pēc to elektrobīstamības;
 • Pamatpasākumi aizsardzībai pret strāvas iedarbību;
 • Pieļaujamie attālumi līdz spriegumaktīvajām daļām, darbu izpildes veidi – darbs pie atslēgta sprieguma, spriegumaktīvs darbs;
 • Elektrodrošības tehniskie pasākumi, veicot darbus elektroietaisēs (5 zelta likumi);
 • Galvenie organizatoriskie pasākumi drošai darba veikšanai elektroietaisē.

Enerģētikas nozare ir viena no bīstamajām nozarēm, kurā tiek nodarbināti liela daļa speciālistu. Katru gadu aptuveni 40% nelaimes gadījumu notiek apmācību nepilnību, kā arī darba aizsardzības prasību neievērošanas dēļ.

Ministra kabineta noteikumi Nr. 1041 “Noteikumi par obligāti piemērojamu energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības” nosaka virkni prasību speciālistam.

Darba devēja pienākums ir nodrošināt speciālistam nepieciešamās zināšanas un atbilstošu elektrodrošības grupu veicamajam darbam. Personālam, kas veic darbu elektroietaisē, atkarībā no izglītības, apmācības un profesionālo iemaņu līmeņa, pēc sekmīgi nokārtotas zināšanu pārbaudes tiek piešķirta viena no piecām elektrodrošības grupām – A, Bz, B, Cz, C.

Izsniedzamais dokuments: apliecība.

Veiksmi un panākumus apmācībās un turpmākajās darba gaitās!


“Mācību centrs Liepa” apmācības vada pedagogs ar lielu praktisko pieredzi kursu tematikā, kā arī plašām teorētiskajām zināšanām.

Kursa cena EUR 65.00 (t.sk. PVN).

Apliecības paraugs


ПРОЙТИ КУРС НА РУССКОМ